เมนูหลัก
หน้าแรก
ข้อมูลคณะ
ภาควิชา
คณาจารย์
งานวิจัย
ผลงานนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
โอกาส
ศิษย์เก่าดีเด่น
การประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ติดต่อ
โครงการและหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๓ ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมกับ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
บริการนักศึกษา
บริการออนไลน์นักศึกษา
บริการอีเมล์ (e-mail)
บริการบทเรียนออนไลน์ (LMS)
บริการเว็บบอร์ดนักศึกษา
บริการห้องสมุด
กิจกรรมนักศึกษา
สมุดเพชรออนไลน์ (eDB)
โครงการฝึกงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 
 
รายชื่อโครงการบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 2551 - 2553
  ปีการศึกษา 2551
  - โครงการหุ่นยนต์
  - โครงการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน
- โครงการ Pre Engineer ครั้งที่ 13 และ 14
- โครงการ BU Day โดยเป็นนิทรรศการแสดงผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
- โครงการวิศวสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย จัดทำโต๊ะ Multi-touch
- โครงการระดมความคิดเห็นและจับคู่นักวิจัยเพื่อการเขียนของทุนอุดหนุนการวิจัยของสกอ.ในเครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบน
- ผศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ และ อ.สิทธิศักดิ์ วงศ์กนกพันธ์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตรป้องกันอัคคีภัยสำหรับผู้ใช้อาคาร
- โครงการอบรมความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
  ปีการศึกษา 2552
  - โครงการหุ่นยนต์
  - โครงการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน
  - โครงการ Pre Engineer ครั้งที่ 15 และ 16
  - โครงการจักรยานสูบน้ำ
  - โครงการสหกิจศึกษาหุ่นยนต์
  - โครงการ BU Creative Open House Day
  - โครงการระดมความคิดเห็นและจับคู่นักวิจัยเพื่อการเขียนของทุนอุดหนุนการวิจัยของสกอ.ในเครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบน
  - โครงการวิศวสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย
  ปีการศึกษา 2553
  - โครงการหุ่นยนต์บริการในร้านเอ็มเคเรสโตรองส์
  - โครงการอบรม FPGA
  - โครงการเครื่องเจาะผิวตะลิงปลิง
  - โครงการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน
  - โครงการ Pre Engineer ครั้งที่ 17 และ 18
  - โครงการ Open House
  - โครงการจักรยานไฟฟ้า
  - โครงการหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์
 
 

 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2902 0299 ต่อ 2620  โทรสาร 0 2516 8554
Email : engineer@bu.ac.th