เมนูหลัก
หน้าแรก
ข้อมูลคณะ
ภาควิชา
คณาจารย์
งานวิจัย
ผลงานนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
โอกาส
ศิษย์เก่าดีเด่น
การประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ติดต่อ
โครงการและหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๓ ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมกับ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
บริการนักศึกษา
บริการออนไลน์นักศึกษา
บริการอีเมล์ (e-mail)
บริการบทเรียนออนไลน์ (LMS)
บริการเว็บบอร์ดนักศึกษา
บริการห้องสมุด
กิจกรรมนักศึกษา
สมุดเพชรออนไลน์ (eDB)
โครงการฝึกงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สารจากคณบดี | ความเป็นมา | ปูมองค์กร | ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ  
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ในการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี โดยใช้หลักสูตรที่สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและ
มีประสบการณ์โดดเด่น คณะฯ มุ่งส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาให้บริการสังคมด้วยการวิจัยและการพัฒนา ที่สอดคล้องกับความต้องการด้านเทคโนโลยีของประเทศ ทั้งนี้คณะฯ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจในการเตรียมความพร้อม
ให้แก่บัณฑิตของคณะฯ ดังนี้ คือ
   1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
   2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพจากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
   3. เพื่อความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ
   4. เพื่อดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงในโลกของการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมที่ทันสมัยได้ผลิตบัณฑิตของคณะฯให้กลายเป็น
วิศวกรผู้มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบความรู้พื้นฐาน
ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้จัดไว้ บริการนักศึกษา ถือได้ว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดระบบหนึ่งของประเทศไทย
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังมีหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งค้นคว้าที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลย
ีล้ำยุค ตลอดจนตำราเรียน วารสารจากต่างประเทศ และระบบมัลติมีเดียที่ทันสมัย ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษา
ของนักศึกษาได้อย่างเต็มที่

   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้แก่ นักศึกษา คณะฯ จึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University Robotics Laboratory - BURL) ขึ้นในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2547 โดยได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สวจ.) ห้องปฏิบัติการนี้ประกอบด้วย
อุปกรณ์และเครื่องมืออันทันสมัย ซึ่งจะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและพัฒนางานวิจัยขั้นสูงของคณาจารย์ใน คณะฯ ทังนี้พันธะกิจของห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์มีดังนี้คือ
1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
2. เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา ในการเข้าแข่งขันการประกวดหุ่นยนต์ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
3. เพื่อนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม งานวิจัยและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพต่อสังคมไทย

   ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับความร่วมมือด้านการวิจัยจาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน

   ด้วยบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความ สามารถเชิงบริหารธุรกิจกำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้น คณะฯ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะผลิตวิศวกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้ที่ทันสมัย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทางภูมิปัญญา โดยคณะฯ ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นการศึกษาในลักษณะสหสาขา หนึ่งในหลักสูตรของคณะฯ ที่เป็นที่รู้จัก คือ โครงการการศึกษาสหสาขาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาซึ่งสนใจที่จะศึกษามากกว่า หนึ่งสาขาวิชา สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) ได้ภายในหนึ่งปีการศึกษา โดยศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ควบคู่กับวิชาในสาขาอื่นๆ เช่น การบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

คณะฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกย่างก้าวแห่งการพัฒนาคณะวิศวกรรรมศาสตร์จะสามารถตอบสนองความต้องการ
ด้านเทคโนโลยีของสังคมไทยและคณะฯสัญญาว่าจะผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้และปฏิบัติตน
โดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
อันสูงสุดแห่งวิชาชีพ

 
 
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2902 0299 ต่อ 2620  โทรสาร 0 2516 8554
Email : engineer@bu.ac.th