เมนูหลัก
หน้าแรก
ข้อมูลคณะ
ภาควิชา
คณาจารย์
งานวิจัย
ผลงานนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
โอกาส
ศิษย์เก่าดีเด่น
การประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ติดต่อ
โครงการและหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๓ ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมกับ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
บริการนักศึกษา
บริการออนไลน์นักศึกษา
บริการอีเมล์ (e-mail)
บริการบทเรียนออนไลน์ (LMS)
บริการเว็บบอร์ดนักศึกษา
บริการห้องสมุด
กิจกรรมนักศึกษา
สมุดเพชรออนไลน์ (eDB)
โครงการฝึกงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล ปิยพงศ์ เปรมวรานนท์
Piyapong Premvaranon


วัน เดือน ปีเกิด 06/05/2520 อายุ 33 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน วิศวกร 3
 
 
ที่อยู่ (ที่ทำงาน) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธินตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120โทรศัพท์: 0-2564-6500 ต่อ 4355 โทรสาร: 0-2564-6370
 


E-mail Address piyapp@mtec.or.th

ประวัติการศึกษา
B.Eng (Electronics Engineering) พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
M.Eng. (Mechanical Engineering) พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัย
Southern California

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
Electrical System, Electronics and Motor Drives

 


ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร – การประชุมวิชาการระดับประเทศ

  • Premvaranon, P., Srisawas, F. and Teeralarpsuwan, A., “Application of Ray Tracing Method in Illumination Design” The 3rd International Conference on Asian Simulation and Modeling 2009, Miracle Grand, Bangkok, Thailand, January 22-23,2009
  • Premvaranon, P., Srisawas, F., Pratumwal, Y., and Teeralarpsuwan A., "The Effect of Velocity on the Vibration of Motorcycle Mirror", International Annual Symposium on Computational Science and Engineering 2009, Bangkok, Thailand.
  • Premvaranon, P., Srisawas, F., Pratumwal, Y., and Teeralarpsuwan A., “The Velocity Effect on the Vibration Performance of Foldable Motorcycle Mirror”, The 5th International Conference on Automotive Engineering 2009, BITEC, Bangkok, Thailand.
  • Premvaranon, P., Pratumwal, Y., and Srisawas F., “ CAE Application in a Tractor Forward Lighting”, The 11th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering, Phuket, Thailand, March 28-30, 2006.
  • Premvaranon, P., Sucharitpwatkul, S. and Pratumwal, Y., “CAE Application in Automotive Lighting”, The 19th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, Phuket, Thailand, October 19-21, 2005.
  • Limtrakarn, W., Reepolmaha, S., and Premvaranon, P., “Beam Pattern in Lens System of Eye using Ray Tracing Technique”, The 4th National Meeting on Biomedical Engineering, Rama Gardens Hotel, August 25-26, 2005.
  • Premvaranon, P., Soepram, V., Intarakumthornchai, T., Sucharitpwatskul, S., Limtrakarn, W. and Dechaumphai, P., “Case Study on Hopper Silo Design Using FEM”, The 8th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering, Nakorn Ratchasima, July 21-23, 2004.
  • Premvaranon, P., Soepram, V., Intarakumthornchai, T., Sucharitpwatskul, S., Limtrakarn, W. and Dechaumphai, P., “Case Study on Silo Structural Analysis”, The Third Thailand Materials Science and Technology Conference, Bangkok, August 10-11,2004.(Poster)
 
 
 
 
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2902 0299 ต่อ 2620  โทรสาร 0 2516 8554
Email : engineer@bu.ac.th