เมนูหลัก
หน้าแรก
ข้อมูลคณะ
ภาควิชา
คณาจารย์
งานวิจัย
ผลงานนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
โอกาส
ศิษย์เก่าดีเด่น
การประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ติดต่อ
โครงการและหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๓ ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมกับ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
บริการนักศึกษา
บริการออนไลน์นักศึกษา
บริการอีเมล์ (e-mail)
บริการบทเรียนออนไลน์ (LMS)
บริการเว็บบอร์ดนักศึกษา
บริการห้องสมุด
กิจกรรมนักศึกษา
สมุดเพชรออนไลน์ (eDB)
โครงการฝึกงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 
 
 
 • วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ [Electronics Engineer]
 • วิศวกรบริการ [Services Engineer]
 • วิศวกรวิจัยและพัฒนา [R&D Engineer]
 • วิศวกรทดสอบ [Test Engineer]
 • วิศวกรขาย [Sales Engineer]
 • วิศวกรออกแบบ [Design Engineer]
 • วิศวกรโครงการ [Project Engineer]
 • วิศวกรควบคุมการผลิต [Process Engineer]
 • และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 • วิศวกรไฟฟ้า [Electrical Engineer]
 • วิศวกรบริการ [Services Engineer]
 • วิศวกรวิจัยและพัฒนา [R&D Engineer]
 • วิศวกรทดสอบ [Test Engineer]
 • วิศวกรขาย [Sales Engineer]
 • วิศวกรออกแบบ [Design Engineer]
 • วิศวกรโครงการ [Project Engineer]
 • วิศวกรควบคุมการผลิต [Process Engineer]
 • และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์ [Computer System Engineering]
 • วิศวกรควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ [Computer System Administrator]
 • นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [System and Application Programmer]
 • ผู้ผลิตงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย [Computer Graphics and Multimedia Design]
 • นักพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [Computer System Developer]
 • นักบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [Computer Network Administrator]
 • นักบริหารและจัดการฐานข้อมูล [Database Administrator]
 • และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 • วิศวกรดูแลและพัฒนาระบบมัลติมีเดีย [Multimedia Engineer & Multimedia Developer]
 • วิศวกรระบบภาพและเสียง [Visualize and Sound Engineer]
 • วิศวกรระบบเครือข่าย [Network Engineer]
 • วิศวกรเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง [Broadband Engineer]
 • ผู้ผลิตงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย [Computer Graphics & Multimedia Designer]
 • ผู้ผลิตสื่อดิจิตอล [Digital Content Developer]
 • ผู้ผลิตเกมคอมพิวเตอร์ [Game Developer]
 • ผู้พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ [Mobile Application Developer]
 • นักเขียนโปรแกรมด้านมัลติมีเดีย [Multimedia Programmer]
 • ผู้จัดการระบบสารสนเทศ [IT Manager]
 • และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2902 0299 ต่อ 2620  โทรสาร 0 2516 8554
Email : engineer@bu.ac.th