เมนูหลัก
หน้าแรก
ข้อมูลคณะ
ภาควิชา
คณาจารย์
งานวิจัย
ผลงานนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
โอกาส
ศิษย์เก่าดีเด่น
การประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ติดต่อ
โครงการและหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๓ ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมกับ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
บริการนักศึกษา
บริการออนไลน์นักศึกษา
บริการอีเมล์ (e-mail)
บริการบทเรียนออนไลน์ (LMS)
บริการเว็บบอร์ดนักศึกษา
บริการห้องสมุด
กิจกรรมนักศึกษา
สมุดเพชรออนไลน์ (eDB)
โครงการฝึกงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
  โครงสร้างหลักสูตร
 
 โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ร่วมกับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีรายละเอียด ดังนี้
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แยกออกเป็น 3 หมวดดังนี้
  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) จำนวน 30 หน่วยกิต
       เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความ รอบรู้อย่างกว้างขว้างในวิชาการด้านอื่นนอกจากวิชาชีพโดยตรง อันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีเป็นผู้มีคุณธรรมและตระหนักในคุณค่าของศิลป วัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
  หมวดวิชาเฉพาะ (Professional Education) จำนวน 113 หน่วยกิต
        เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐาน เบื้องต้นในหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในภาควิชาที่เลือกศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาคือ
     1. วิชาแกน (Core Course)
         - วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
         - วิชาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน
     2. วิชาเอก - บังคับ (Major Requirement)
     3. วิชาเอก - เลือก (Major Electives)
  หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
       เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนบางวิชาที่สนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์จากภาควิชาหรือภาควิชาของคณะอื่นๆ
  รวมทั้งสิ้น 149 หน่วยกิต
   
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แยกออกเป็น 3 หมวด ดังนี้     
  หมวดวิชาการเสริมพื้นฐาน (Preliminary Courses) จำนวน 9 หน่วยกิต
        ในกรณีที่ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ในสาขาบริหาร ธุรกิจไม่เพียงพอที่จะเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยอาจ กำหนดให้เรียน วิชาเสริมพื้นฐานในสาขานี้ตามความจำเป็น วิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวจะไม่มีการนับหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับปริญญาโท
  หมวดวิชาเฉพาะบังคับ (Core Courses) จำนวน 33 หน่วยกิต
        เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติในสาขาวิชาที่เลือกศึกษานักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับจำนวน 33 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก (Elective Courses) จำนวน 15 หน่วยกิต
       นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน ก. จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก รวม 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาตามแผน ข. จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกรวม 5 วิชา จำนวน 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ 1 ใน 5 วิชา ดังกล่าวจะต้องเป็นวิชา บธ. 615 การศึกษาเฉพาะบุคคล โดยแบ่งเป็น 5 หมวดดังนี้
     1. วิชาเลือกเฉพาะบุคคล (Independent Study)
         - วิชา วิทยานิพนธ์ (Thesis)
         - วิชา การศึกษาเฉพาะบุคคล (Independent Study)
     2. วิชาเลือกทางการตลาด (Marketing)
     3. วิชาเอก - เลือก (Major Electives)
     4. วิชาเลือกทางการเงิน (Finance)
     5. วิชาเลือกทางการบริหารงานบุคคล (Personnel)
     6. วิชาเลือกทางการจัดการ (Management)
  รวมทั้งสิ้น 48 หน่วยกิต
   
 

หลักสูตร   รายละเอียดรายวิชา
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2902 0299 ต่อ 2620  โทรสาร 0 2516 8554
Email : engineer@bu.ac.th