เมนูหลัก
หน้าแรก
ข้อมูลคณะ
ภาควิชา
คณาจารย์
งานวิจัย
ผลงานนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
โอกาส
ศิษย์เก่าดีเด่น
การประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ติดต่อ
โครงการและหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๓ ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมกับ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
บริการนักศึกษา
บริการออนไลน์นักศึกษา
บริการอีเมล์ (e-mail)
บริการบทเรียนออนไลน์ (LMS)
บริการเว็บบอร์ดนักศึกษา
บริการห้องสมุด
กิจกรรมนักศึกษา
สมุดเพชรออนไลน์ (eDB)
โครงการฝึกงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
  โครงการ Double degree วศ.บ. ร่วมกับ M.B.A.
  ชื่อหลักสูตร
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

Master of Business Administration

  ชื่อปริญญา
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)    

 
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) B.Eng. (Electrical Engineering)
 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม.

 

Master of Business Administration M.B.A.

   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
 
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสายอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หากสำเร็จในสาขาอื่น จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
 • ผ่านการสอบคัดเลือก ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย
 • เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
  ระบบการศึกษา
        หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาค การศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สองได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับศึกษาหลักสูตรปริญญา ตรีภาคปกติ
     อนึ่งเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อนสามภาคการศึกษาให้เทียบเท่ากับเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษา
     หลักสูตรปริญญาตรีภาคค่ำ แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็นสามภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง ภาคการศึกษาที่สองและภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สองมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ภาคการศึกษาละสิบหกสัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละ วิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
     หลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ ที่ใช้เวลาการศึกษาเพิ่มอีก 1 ปีการศึกษาจากหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ ได้แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติและหนึ่งภาค การศึกษาฤดูร้อนได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง ภาคการศึกษาที่สองและภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละสิบห้าสัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละ วิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
     ในกรณีที่บางหลักสูตร นักศึกษาต้องเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศซึ่งมีระบบการศึกษา แตกต่างไปจากนี้ นักศึกษาต้องศึกษาตามระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นและมหาวิทยาลัยจะทำการ เทียบให้ การรับโอนหน่วยกิต จากระบบการศึกษาที่แตกต่างกันสามารถเทียบเคียงได้
     ในกรณีที่หลักสูตรจัดให้มีการศึกษายังต่างประเทศในลักษณะ การดูงาน การสัมมนา หรือการศึกษาเป็นรายเทอม นักศึกษาต้องไปศึกษายังสถานศึกษาและตามภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  ะยะเวลาการศึกษา
  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ
 
 • การศึกษาใช้ระบบ ทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคปกติ คือภาคที่ 1 และภาคที่ 2 และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคที่ 2 อีก 1 ภาคก็ได้
 • ในภาคศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงศึกษาในแต่ละลักษณะวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ
 • การศึกษาในภาคฤดูร้อนแต่ละภาค ให้ศึกษาวิชาในสาขาวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในวิชาที่สอบไม่ผ่านและทางภาควิชาพร้อมจะเปิดสอน ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
 • การศึกษาของภาคฤดูร้อน 3 ภาค ให้เทียบเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 1 ภาค
 • การคิดหน่วยกิต วิชาที่บรรยาย (ภาคทฤษฎี) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต วิชาที่ทดลองหรือปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 หรือ 3 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต
  หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ
 
 • การศึกษาใช้ระบบภาค การศึกษา โดยในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและ 1 ภาคฤดูร้อน คือภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน
 • ในภาคศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงศึกษาในแต่ละลักษณะวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ
 • นักศึกษาภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันเสาร์ ในช่วงเช้า หรือช่วงบ่าย หรือทั้งเช้าและบ่าย และในบางครั้งมีเรียนเวลา 18.00 - 21.00 น. ร่วมกับนักศึกษาภาคค่ำ
 • การคิดหน่วยกิต วิชาที่บรรยาย (ภาคทฤษฎี) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต
 

โครงสร้างหลักสูตร   รายละเอียดรายวิชา
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2902 0299 ต่อ 2620  โทรสาร 0 2516 8554
Email : engineer@bu.ac.th