เมนูหลัก
หน้าแรก
ข้อมูลคณะ
ภาควิชา
คณาจารย์
งานวิจัย
ผลงานนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
โอกาส
ศิษย์เก่าดีเด่น
การประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ติดต่อ
โครงการและหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๓ ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมกับ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
บริการนักศึกษา
บริการออนไลน์นักศึกษา
บริการอีเมล์ (e-mail)
บริการบทเรียนออนไลน์ (LMS)
บริการเว็บบอร์ดนักศึกษา
บริการห้องสมุด
กิจกรรมนักศึกษา
สมุดเพชรออนไลน์ (eDB)
โครงการฝึกงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน

      ผลการสังเคราะห์งานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

          พัฒนาหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารในร้านอาหารเอ็มเค
     ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และบริษัทเอ็มเค-เรสโตรองต์ จำกัด ได้ร่วมมือในโครงการ "การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือพนักงานบริการในร้านอาหาร"
อ.อัครพงศ์ เอกศิริ
          ระบบมัลติเอเจนท์สำหรับการรวมกลุ่มของผู้ซื้อ
     การพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ชการรวมกลี่มผู้ซื้อแบบใหม่บนระบบ
เอเจนท์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การรวมกลุ่มผู้ซื้อสามารถทำได้
โดยอัตโนมัต
ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม
          การควบคุมอุปกรณ์เปลี่ยนจุดแยกได้ขณะมีโหลดสำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศไทย
   
  การใช้วิีธีพันธุการเพื่อควบคุมอุปกรณ์ปรับแรงดันเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ในการควบคุมแรงดันอย่างมีประสิทธิภาพ
ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน
          การผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
     การผลิตเครื่องต้นแบบการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งใช้พลังงานจากแผงโซล่าร์เซลล์ โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่รับจากระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน
อ.สุนทรี รัตภาสกร
อ.รุจิพรรณ สัมปันณา
อ.คงเด่น คำแดง
          ระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบ Higher order sensing โดยใช้ Preconcentrator
     เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ในการตรวจวัดและจำแนกชนิดของกลิ่นได้เช่นเดียวกับจมูกมนุษย
ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์
          การพัฒนาโปรแกรมวินิจฉัยโรคเบื้องต้นบนโทรศัพท์มือถือพีดีเอ
     การพัฒนาโปรแกรมที่สามารถวินิจฉัยและระบุการเกิดโรคเบื้องต้นได้ โดยการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือพีดีเอ
อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข
          กรวยจราจรอัจฉริยะควบคุมการทำงานด้วยการประมวลผลภาพและระบบการระบุคุณลักษณะวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทย
     มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของกรวยจราจรทั่วไปให้สามารถทำหน้าที่ในตรวจบันทึก เก็บข้อมูลและรายงานผลข้อมูลในระบบจราจร
ผศ.ธนะศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ์
ผศ.สงกรานต์ กันทวงศ์
          รถเข็นห้างสรรพสินค้าอัจฉริยะควบคุมการทำงานด้วยการตรวจจับและระบุตำแหน่งผ่านโทรศัพท์ส่วนบุคคลฯ
     มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของรถเข็นซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าทั่วไปให้สามารถเคลื่อนที่ตามบุคคลได้อย่างอัตโนมัติ รวมถึงสามารถระบุำิพิกัดตำแหน่งที่อยู่ของรถเข็นภายในอาคาร
ผศ.สงกรานต์ กันทวงศ์
          การเข้ารหัสข้อมูลภาพโดยใช้เวกเตอร์ควอนไตน์บนหลักการชดเชยด้วยการแปลงแบบดิสครีตโคไซฯ
     การออกแบบการเข้ารหัสภาพโดยมีส่วนที่น่าสนใจอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ใช้การชดเชยข้อผิดผลาดที่เกิดจากตัวระบบ ส่วนที่สอง ออกแบบตัวเก็บรหัส
ผศ.ธนะศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ์
            การปรับตัวโดยใช้ขั้นตอนวิธีที่มีวิวัฒนาการในการควบคุมแบบปรับตัวได้ชนิดค้นหาตัวควบคุมที่ดีที่สุดฯ
  
   การออกแบบตัวควบคุมที่ปรับตัวได้โดยไม่ต้องใช้ความรู้ของสิ่งที่ต้องการควบคุม
ดร.ธเนศ วงศ์หงษ์

 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2902 0299 ต่อ 2620  โทรสาร 0 2516 8554
Email : engineer@bu.ac.th