เมนูหลัก
หน้าแรก
ข้อมูลคณะ
ภาควิชา
คณาจารย์
งานวิจัย
ผลงานนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
โอกาส
ศิษย์เก่าดีเด่น
การประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ติดต่อ
โครงการและหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๓ ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมกับ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
บริการนักศึกษา
บริการออนไลน์นักศึกษา
บริการอีเมล์ (e-mail)
บริการบทเรียนออนไลน์ (LMS)
บริการเว็บบอร์ดนักศึกษา
บริการห้องสมุด
กิจกรรมนักศึกษา
สมุดเพชรออนไลน์ (eDB)
โครงการฝึกงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 
ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
natthaphob.n@bu.ac.th
อาจารย์ สมศักดิ์ อภิรักษ์สมบัติ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
somsak.a@bu.ac.th
ดร.วิศาล พัฒน์ชู
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
wisarn.p@bu.ac.th
อาจารย์ ศิริชัย เติมโชคเกษม
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
sirichai.t@bu.ac.th
ผศ.ดร.สุพจน์ สุขโพธารมณ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
supot.s@bu.ac.th
อาจารย์ ธิดารัตน์ ต่อสุข
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
thidarat.t@bu.ac.th
อาจารย์ ปิยะ วราบุญทวีสุข
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดีย
และระบบอินเทอร์เน็ต
piya.w@bu.ac.th
อาจารย์ พลอยพรหม ธรรมภิรักษ์
เลขนุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
ployprom.t@bu.ac.th
 
Dr. Karel Sterckx
karel.s@bu.ac.th
Dr. Waleed S. Mohammed
wsoliman@gmail.com
Dr.Pakpum Somboon
pakpum.s@bu.ac.th
 
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2902 0299 ต่อ 2620  โทรสาร 0 2516 8554
Email : engineer@bu.ac.th