สารจากคณบดี

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ในการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี โดยใช้หลักสูตรที่สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและ มีประสบการณ์โดดเด่น คณะฯ มุ่งส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาให้บริการสังคมด้วยการวิจัยและการพัฒนา ที่สอดคล้องกับความต้องการด้านเทคโนโลยีของประเทศ ทั้งนี้คณะฯ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจในการเตรียมความพร้อม ให้แก่บัณฑิตของคณะฯ ดังนี้ คือ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพจากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ
4. เพื่อดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงในโลกของการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมที่ทันสมัยได้ผลิตบัณฑิตของคณะฯให้กลายเป็น วิศวกรผู้มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบความรู้พื้นฐาน ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้จัดไว้ บริการนักศึกษา ถือได้ว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดระบบหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังมีหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งค้นคว้าที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำยุค ตลอดจนตำราเรียน วารสารจากต่างประเทศ และระบบมัลติมีเดียที่ทันสมัย ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษา ของนักศึกษาได้อย่างเต็มที่

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้แก่ นักศึกษา คณะฯ จึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University Robotics Laboratory - BURL) ขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สวจ.) ห้องปฏิบัติการนี้ประกอบด้วย อุปกรณ์และเครื่องมืออันทันสมัย ซึ่งจะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและพัฒนางานวิจัยขั้นสูงของคณาจารย์ใน คณะฯ ทังนี้พันธะกิจของห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์มีดังนี้คือ
1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
2. เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา ในการเข้าแข่งขันการประกวดหุ่นยนต์ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
3. เพื่อนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม งานวิจัยและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพต่อสังคมไทย

ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับความร่วมมือด้านการวิจัยจาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน

ด้วยบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความ สามารถเชิงบริหารธุรกิจกำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้น คณะฯ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะผลิตวิศวกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้ที่ทันสมัย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทางภูมิปัญญา โดยคณะฯ ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นการศึกษาในลักษณะสหสาขา หนึ่งในหลักสูตรของคณะฯ ที่เป็นที่รู้จัก คือ โครงการการศึกษาสหสาขาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาซึ่งสนใจที่จะศึกษามากกว่า หนึ่งสาขาวิชา สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) ได้ภายในหนึ่งปีการศึกษา โดยศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ควบคู่กับวิชาในสาขาอื่นๆ เช่น การบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม

คณะฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกย่างก้าวแห่งการพัฒนาคณะวิศวกรรรมศาสตร์จะสามารถตอบสนองความต้องการ ด้านเทคโนโลยีของสังคมไทยและคณะฯสัญญาว่าจะผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้และปฏิบัติตน โดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ อันสูงสุดแห่งวิชาชีพ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์