ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วิศาล พัฒน์ชู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.นันทิยา ชัยบุตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดร.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต

ผศ.ดร.สุพจน์ สุขโพธารมณ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.ดร.วิศาล พัฒน์ชู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.