ปูมองค์กร
มิถุนายน 2536
มิถุนายน 2537
ปี พ.ศ. 2539
มีนาคม 2539
ตุลาคม 2539
ปี พ.ศ. 2540
ปี พ.ศ. 2540
มีนาคม 2540
กรกฎาคม 2541
สิงหาคม 2542
มิถุนายน 2543
ปี พ.ศ. 2544
มิถุนายน 2544
มิถุนายน 2546
ปี พ.ศ. 2546
ปี พ.ศ. 2546
มิถุนายน 2547
มิถุนายน 2548
มิถุนายน 2548
พฤษภาคม 2551
ปี พ.ศ. 2551
ตุลาคม 2551
ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรับนักศึกษารุ่นแรก ในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เปิดทำการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นสาขาที่ 2
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากคณะกรรมการควบคุมการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
มีบัณฑิตรุ่นแรกของคณะ ในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม (กว.)
จัดตั้ง ห้องวิจัยอุปกรณ์ โฟโตนิกส์ (Photonic Devices Modeling Research) เพื่อทำการวิจัยอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสื่อสารเชิงแสง
มีบัณฑิตรุ่นแรก ในสาขวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นักศึกษาคณะวิศวฯ เป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Robocon'99 ณ ประเทศญี่ปุ่น และได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลขวัญใจผู้ชม ซึ่งนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของเยาวชน ไทย ในเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
เริ่มนำผลงานของนักศึกษาออกแสดงต่อสาธารณะชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นครั้งแรก
เข้าร่วมโครงการ University Program ของบริษัท Altera ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้นำชุดทดลอง Software MAX+PLUS II มาใช้ในการเรียนการสอนด้านการออกแบบวงจรดิจิตอลที่ซับซ้อน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ในการเข้าสู่มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
ทำการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทั้งของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าใหม่ ให้ทันสมัยและมีความเหมาะสมกับยุคสมัย โดยเริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2544
เปิดสอนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาที่ 3
ก่อตั้งห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งนากาโอกา (Nagaoka University of Technology) ประเทศญี่ปุ่น ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในสาขาหุ่นยนต์
เปิดสอนสาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต เป็นสาขาที่ 4
เปิดรับนักศึกษาที่จบ ปวส. เข้าศึกษาในหลักสูตร 3 ปี และโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตควบคู่ MBA
จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรก
ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนิน ”โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการประยุกต์ใช้และวิเคราะห์ผลจากการผลิตพลังงานทดแทน ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง” โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นเวลา 3 ปี
ทำความร่วมมือกับ บริษัท เอ็ม เค เรสโตร็อง ในโครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อช่วยงานพนักงาน ในร้านอาหาร เอ็ม เค
จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลี สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์