ปรัชญา

บัณฑิตวิศวกรต้องเป็นผู้คิด ผู้สร้าง และผู้ทำด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อการดำรงชีวิต อย่างมีความสุข

ปณิธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นวิศวกรที่สามารถคิด วิเคราะห์ สร้าง และมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีความรู้และเชี่ยวชาญจริง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมได้ตลอดเวลา มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นคณะฯ มุ่งพัฒนาสู่การเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

วิสัย ทัศน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งมั่นสู่การเป็นแหล่งศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ เป็นศูนย์รวมการวิจัย และการสร้างบัณทิตให้เป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

พันธ กิจ

1. พัฒนาหลักสูตรและมีวิธีการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายทันสมัย โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และทำเองได้อย่างมีความรู้จริง
2. สรรหาและรักษาผู้เรียนในปริมาณที่เหมาะสมกับคุณภาพและสถานภาพทางเศรษญกิจ
3. สร้างและพัฒนานักวิจัยเพื่อส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้จริง
4. สรรหาผู้เชี่ยวชาญที่โดดเด่นมาสังกัดคณะ
5. ขยายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับองค์กรชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. สร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการที่มีคุณภาพเพื่อให้คณะฯเป็นที่รูปจักและยอมรับต่อบุคคลภานนอก
7. ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารนเทศ และเทคโนโลยีอื่นๆ มาใช้เป็นเครื่องมือเสริมให้ทำงานได้สะดวก แม่นยำและรวดเร็วขึ้น
8. ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ​​และคล่องตัว เพื่อสามารถตอบสนองต่อการแข่งขันได้ทุกสถานการณ์
9. สืบสานและเน้นเรื่องการมีจริยธรรมทั้งในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต