หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรหลักสูตรภาคปกติ 4 ปี

หลักสูตรสำหรับผู้จบ ปวส.
หรือเทียบเท่า (3 ปี )

โครงการ Double degree วศ.บ.
ร่วมกับ M.B.A.

**กรุณาเลือกสาขาวิชาเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง**
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
Bachelor of Engineering (Electronics Engineering) B.Eng. (Electronics Engineering)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสายอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หากสำเร็จในสาขาอื่น จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางการศึกษา
ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
ผ่านการสอบคัดเลือก ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย

ระบบการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สองได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับศึกษาหลักสูตรปริญญา ตรีภาคปกติ อนึ่งเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อนสามภาคการศึกษาให้เทียบเท่ากับเวลาการ ศึกษาของภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

การศึกษาใช้ระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคปกติ คือภาคที่ 1 และภาคที่ 2 และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคที่ 2 อีก 1 ภาคก็ได้
ในภาคศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงศึกษาในแต่ละลักษณะวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ
การศึกษาในภาคฤดูร้อนแต่ละภาคให้ศึกษาวิชาในสาขาวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในวิชาที่สอบไม่ผ่านและทางภาควิชาพร้อมจะเปิดสอน ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
การศึกษาของภาคฤดูร้อน 3 ภาค ให้เทียบเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 1 ภาค
การคิดหน่วยกิต วิชาที่บรรยาย (ภาคทฤษฎี) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต วิชาที่ทดลองหรือปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 หรือ 3 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แยกออกเป็น 3 หมวดดังนี้

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) จำนวน 30 หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความ รอบรู้อย่างกว้างขว้างในวิชาการด้านอื่นนอกจากวิชาชีพโดยตรง อันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีเป็นผู้มีคุณธรรมและตระหนักในคุณค่าของศิลป วัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

หมวดวิชาเฉพาะ (Professional Education) จำนวน 111 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐาน เบื้องต้นในหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในภาควิชาที่เลือกศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาคือ
1. วิชาแกน (Core Course)
- วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
- วิชาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน
2. วิชาเอก - บังคับ (Major Requirement)
3. วิชาเอก - เลือก (Major Electives)

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนบางวิชาที่สนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์จากภาควิชาหรือภาควิชาของคณะอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น 147 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) B.Eng. (Electrical Engineering)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสายอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หากสำเร็จในสาขาอื่น จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
- เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางการศึกษา
- ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

ระบบการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สองได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับศึกษาหลักสูตรปริญญา ตรีภาคปกติ อนึ่งเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อนสามภาคการศึกษาให้เทียบเท่ากับเวลาการ ศึกษาของภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

- การศึกษาใช้ระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคปกติ คือภาคที่ 1 และภาคที่ 2 และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคที่ 2 อีก 1 ภาคก็ได้
- ในภาคศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงศึกษาในแต่ละลักษณะวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ
- การศึกษาในภาคฤดูร้อนแต่ละภาคให้ศึกษาวิชาในสาขาวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในวิชาที่สอบไม่ผ่านและทางภาควิชาพร้อมจะเปิดสอน ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
- การศึกษาของภาคฤดูร้อน 3 ภาค ให้เทียบเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 1 ภาค
- การคิดหน่วยกิต วิชาที่บรรยาย (ภาคทฤษฎี) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต วิชาที่ทดลองหรือปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 หรือ 3 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรม์ไฟฟ้า แยกออกเป็น 3 หมวดดังนี้

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) จำนวน 30 หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความ รอบรู้อย่างกว้างขว้างในวิชาการด้านอื่นนอกจากวิชาชีพโดยตรง อันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีเป็นผู้มีคุณธรรมและตระหนักในคุณค่าของศิลป วัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

หมวดวิชาเฉพาะ (Professional Education) จำนวน 112 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐาน เบื้องต้นในหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในภาควิชาที่เลือกศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาคือ
1. วิชาแกน (Core Course)
- วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
- วิชาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน
2. วิชาเอก - บังคับ (Major Requirement)
3. วิชาเอก - เลือก (Major Electives)

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนบางวิชาที่สนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์จากภาควิชาหรือภาควิชาของคณะอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น 148 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering) B.Eng. (Computer Engineering)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หากสำเร็จในสาขาอื่น จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
- ผ่านการสอบคัดเลือก ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย
- เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางการศึกษา
- ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

ระบบการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สองได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับศึกษาหลักสูตรปริญญา ตรีภาคปกติ อนึ่งเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อนสามภาคการศึกษาให้เทียบเท่ากับเวลาการ ศึกษาของภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

- การศึกษาใช้ระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคปกติ คือภาคที่ 1 และภาคที่ 2 และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคที่ 2 อีก 1 ภาคก็ได้
- ในภาคศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงศึกษาในแต่ละลักษณะวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ
- การศึกษาในภาคฤดูร้อนแต่ละภาคให้ศึกษาวิชาในสาขาวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในวิชาที่สอบไม่ผ่านและทางภาควิชาพร้อมจะเปิดสอน ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
- การศึกษาของภาคฤดูร้อน 3 ภาค ให้เทียบเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 1 ภาค
- การคิดหน่วยกิต วิชาที่บรรยาย (ภาคทฤษฎี) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต วิชาที่ทดลองหรือปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 หรือ 3 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แยกออกเป็น 3 หมวดดังนี้

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) จำนวน 30 หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความ รอบรู้อย่างกว้างขว้างในวิชาการด้านอื่นนอกจากวิชาชีพโดยตรง อันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีเป็นผู้มีคุณธรรมและตระหนักในคุณค่าของศิลป วัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

หมวดวิชาเฉพาะ (Engineering Courses) จำนวน 104 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐาน เบื้องต้นในหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในภาควิชาที่เลือกศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาคือ
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน(Core Courses) 28 หน่วยกิต(สหกิจศึกษา 25 หน่วยกิต)
- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (Major Courses) 49 หน่วยกิต(สหกิจศึกษา 52 หน่วยกิต)
- กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (Major Electives) 6 หน่วยกิต (สหกิจศึกษา 12 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเลือกเสรี(Free Electives) จำนวน 6 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนบางวิชาที่สนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์จากภาควิชาหรือภาควิชาของคณะอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น 140 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
Bachelor of Engineering Program in Multimedia and Internet System Engineering

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต) วศ.บ. (วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต)
Bachelor of Engineering (Multimedia and Internet System Engineering) B.Eng. (Multimedia and Internet System Engineering)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ เทียบเท่า หรือ สายอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่น สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หากสำเร็จในสาขาอื่น จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
- ผ่านการสอบคัดเลือก ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย
- เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางการศึกษา
- ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

ระบบการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สองได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับศึกษาหลักสูตรปริญญา ตรีภาคปกติ อนึ่งเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อนสามภาคการศึกษาให้เทียบเท่ากับเวลาการ ศึกษาของภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

- การศึกษาใช้ระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคปกติ คือภาคที่ 1 และภาคที่ 2 และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคที่ 2 อีก 1 ภาคก็ได้
- ในภาคศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงศึกษาในแต่ละลักษณะวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ
- การศึกษาในภาคฤดูร้อนแต่ละภาคให้ศึกษาวิชาในสาขาวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในวิชาที่สอบไม่ผ่านและทางภาควิชาพร้อมจะเปิดสอน ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
- การศึกษาของภาคฤดูร้อน 3 ภาค ให้เทียบเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 1 ภาค
- การคิดหน่วยกิต วิชาที่บรรยาย (ภาคทฤษฎี) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต วิชาที่ทดลองหรือปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 หรือ 3 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต แยกออกเป็น 3 หมวดดังนี้

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) จำนวน 30 หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความ รอบรู้อย่างกว้างขว้างในวิชาการด้านอื่นนอกจากวิชาชีพโดยตรง อันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีเป็นผู้มีคุณธรรมและตระหนักในคุณค่าของศิลป วัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

หมวดวิชาเฉพาะ (Professional Education) จำนวน 98 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐาน เบื้องต้นในหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในภาควิชาที่เลือกศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาคือ
1. วิชาแกน (Core Course)
- วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
- วิชาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน
2. วิชาเอก - บังคับ (Major Requirement)
3. วิชาเอก - เลือก (Major Electives)

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนบางวิชาที่สนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์จากภาควิชาหรือภาควิชาของคณะอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น 134 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
Bachelor of Engineering (Electronics Engineering) B.Eng. (Electronics Engineering)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่คณะกำหนด
เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางการศึกษา
ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
ผ่านการสอบคัดเลือก ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย

ระบบการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สองได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับศึกษาหลักสูตรปริญญา ตรีภาคปกติ อนึ่งเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อนสามภาคการศึกษาให้เทียบเท่ากับเวลาการ ศึกษาของภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

การศึกษาใช้ระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคปกติ คือภาคที่ 1 และภาคที่ 2 และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคที่ 2 อีก 1 ภาคก็ได้
ในภาคศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงศึกษาในแต่ละลักษณะวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ
การศึกษาในภาคฤดูร้อนแต่ละภาคให้ศึกษาวิชาในสาขาวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในวิชาที่สอบไม่ผ่านและทางภาควิชาพร้อมจะเปิดสอน ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
การศึกษาของภาคฤดูร้อน 3 ภาค ให้เทียบเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 1 ภาค
การคิดหน่วยกิต วิชาที่บรรยาย (ภาคทฤษฎี) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต วิชาที่ทดลองหรือปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 หรือ 3 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แยกออกเป็น 3 หมวดดังนี้

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) จำนวน 30 หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความ รอบรู้อย่างกว้างขว้างในวิชาการด้านอื่นนอกจากวิชาชีพโดยตรง อันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีเป็นผู้มีคุณธรรมและตระหนักในคุณค่าของศิลป วัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

หมวดวิชาเฉพาะ (Professional Education) จำนวน 111 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐาน เบื้องต้นในหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในภาควิชาที่เลือกศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาคือ
1. วิชาแกน (Core Course)
- วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
- วิชาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน
2. วิชาเอก - บังคับ (Major Requirement)
3. วิชาเอก - เลือก (Major Electives)

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนบางวิชาที่สนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์จากภาควิชาหรือภาควิชาของคณะอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น 147 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) B.Eng. (Electrical Engineering)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่คณะกำหนด
- เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางการศึกษา
- ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

ระบบการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สองได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับศึกษาหลักสูตรปริญญา ตรีภาคปกติ อนึ่งเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อนสามภาคการศึกษาให้เทียบเท่ากับเวลาการ ศึกษาของภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

- การศึกษาใช้ระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคปกติ คือภาคที่ 1 และภาคที่ 2 และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคที่ 2 อีก 1 ภาคก็ได้
- ในภาคศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงศึกษาในแต่ละลักษณะวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ
- การศึกษาในภาคฤดูร้อนแต่ละภาคให้ศึกษาวิชาในสาขาวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในวิชาที่สอบไม่ผ่านและทางภาควิชาพร้อมจะเปิดสอน ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
- การศึกษาของภาคฤดูร้อน 3 ภาค ให้เทียบเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 1 ภาค
- การคิดหน่วยกิต วิชาที่บรรยาย (ภาคทฤษฎี) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต วิชาที่ทดลองหรือปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 หรือ 3 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แยกออกเป็น 3 หมวดดังนี้

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) จำนวน 30 หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความ รอบรู้อย่างกว้างขว้างในวิชาการด้านอื่นนอกจากวิชาชีพโดยตรง อันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีเป็นผู้มีคุณธรรมและตระหนักในคุณค่าของศิลป วัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

หมวดวิชาเฉพาะ (Professional Education) จำนวน 112 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐาน เบื้องต้นในหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในภาควิชาที่เลือกศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาคือ
1. วิชาแกน (Core Course)
- วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
- วิชาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน
2. วิชาเอก - บังคับ (Major Requirement)
3. วิชาเอก - เลือก (Major Electives)

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนบางวิชาที่สนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์จากภาควิชาหรือภาควิชาของคณะอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น 148 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering) B.Eng. (Computer Engineering)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสายอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หากสำเร็จในสาขาอื่น จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสาขาวิชาที่คณะกำหนด
- ผ่านการสอบคัดเลือก ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย
- เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางการศึกษา
- ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

ระบบการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สองได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับศึกษาหลักสูตรปริญญา ตรีภาคปกติ อนึ่งเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อนสามภาคการศึกษาให้เทียบเท่ากับเวลาการ ศึกษาของภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

- การศึกษาใช้ระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคปกติ คือภาคที่ 1 และภาคที่ 2 และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคที่ 2 อีก 1 ภาคก็ได้
- ในภาคศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงศึกษาในแต่ละลักษณะวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ
- การศึกษาในภาคฤดูร้อนแต่ละภาคให้ศึกษาวิชาในสาขาวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในวิชาที่สอบไม่ผ่านและทางภาควิชาพร้อมจะเปิดสอน ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
- การศึกษาของภาคฤดูร้อน 3 ภาค ให้เทียบเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 1 ภาค
- การคิดหน่วยกิต วิชาที่บรรยาย (ภาคทฤษฎี) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต วิชาที่ทดลองหรือปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 หรือ 3 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แยกออกเป็น 3 หมวดดังนี้

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) จำนวน 30 หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความ รอบรู้อย่างกว้างขว้างในวิชาการด้านอื่นนอกจากวิชาชีพโดยตรง อันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีเป็นผู้มีคุณธรรมและตระหนักในคุณค่าของศิลป วัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

หมวดวิชาเฉพาะ (Engineering Courses) จำนวน 104 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐาน เบื้องต้นในหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในภาควิชาที่เลือกศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาคือ
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน(Core Courses) 28 หน่วยกิต(สหกิจศึกษา 25 หน่วยกิต)
- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (Major Courses) 49 หน่วยกิต(สหกิจศึกษา 52 หน่วยกิต)
- กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (Major Electives) 6 หน่วยกิต (สหกิจศึกษา 12 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเลือกเสรี(Free Electives) จำนวน 6 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนบางวิชาที่สนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์จากภาควิชาหรือภาควิชาของคณะอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น 140 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
Bachelor of Engineering Program in Multimedia and Internet System Engineering

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต) วศ.บ. (วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต)
Bachelor of Engineering (Multimedia and Internet System Engineering) B.Eng. (Multimedia and Internet System Engineering)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ เทียบเท่า หรือ สายอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่น สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หากสำเร็จในสาขาอื่น จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
- ผ่านการสอบคัดเลือก ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย
- เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางการศึกษา
- ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

ระบบการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สองได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับศึกษาหลักสูตรปริญญา ตรีภาคปกติ อนึ่งเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อนสามภาคการศึกษาให้เทียบเท่ากับเวลาการ ศึกษาของภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

- การศึกษาใช้ระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคปกติ คือภาคที่ 1 และภาคที่ 2 และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคที่ 2 อีก 1 ภาคก็ได้
- ในภาคศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงศึกษาในแต่ละลักษณะวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ
- การศึกษาในภาคฤดูร้อนแต่ละภาคให้ศึกษาวิชาในสาขาวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในวิชาที่สอบไม่ผ่านและทางภาควิชาพร้อมจะเปิดสอน ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
- การศึกษาของภาคฤดูร้อน 3 ภาค ให้เทียบเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 1 ภาค
- การคิดหน่วยกิต วิชาที่บรรยาย (ภาคทฤษฎี) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต วิชาที่ทดลองหรือปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 หรือ 3 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต แยกออกเป็น 3 หมวดดังนี้

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) จำนวน 30 หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความ รอบรู้อย่างกว้างขว้างในวิชาการด้านอื่นนอกจากวิชาชีพโดยตรง อันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีเป็นผู้มีคุณธรรมและตระหนักในคุณค่าของศิลป วัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

หมวดวิชาเฉพาะ (Professional Education) จำนวน 98 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐาน เบื้องต้นในหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในภาควิชาที่เลือกศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาคือ
1. วิชาแกน (Core Course)
- วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
- วิชาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน
2. วิชาเอก - บังคับ (Major Requirement)
3. วิชาเอก - เลือก (Major Electives)

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนบางวิชาที่สนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์จากภาควิชาหรือภาควิชาของคณะอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น 134 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
Bachelor of Engineering (Electronics Engineering) B.Eng. (Electronics Engineering)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสายอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หากสำเร็จในสาขาอื่น จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางการศึกษา
ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
ผ่านการสอบคัดเลือก ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย

ระบบการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สองได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับศึกษาหลักสูตรปริญญา ตรีภาคปกติ อนึ่งเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อนสามภาคการศึกษาให้เทียบเท่ากับเวลาการ ศึกษาของภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

การศึกษาใช้ระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคปกติ คือภาคที่ 1 และภาคที่ 2 และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคที่ 2 อีก 1 ภาคก็ได้
ในภาคศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงศึกษาในแต่ละลักษณะวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ
การศึกษาในภาคฤดูร้อนแต่ละภาคให้ศึกษาวิชาในสาขาวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในวิชาที่สอบไม่ผ่านและทางภาควิชาพร้อมจะเปิดสอน ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
การศึกษาของภาคฤดูร้อน 3 ภาค ให้เทียบเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 1 ภาค
การคิดหน่วยกิต วิชาที่บรรยาย (ภาคทฤษฎี) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต วิชาที่ทดลองหรือปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 หรือ 3 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แยกออกเป็น 3 หมวดดังนี้

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) จำนวน 30 หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความ รอบรู้อย่างกว้างขว้างในวิชาการด้านอื่นนอกจากวิชาชีพโดยตรง อันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีเป็นผู้มีคุณธรรมและตระหนักในคุณค่าของศิลป วัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

หมวดวิชาเฉพาะ (Professional Education) จำนวน 113 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐาน เบื้องต้นในหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในภาควิชาที่เลือกศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาคือ
1. วิชาแกน (Core Course)
- วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
- วิชาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน
2. วิชาเอก - บังคับ (Major Requirement)
3. วิชาเอก - เลือก (Major Electives)

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนบางวิชาที่สนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์จากภาควิชาหรือภาควิชาของคณะอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น 149 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) B.Eng. (Electrical Engineering)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสายอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หากสำเร็จในสาขาอื่น จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
- เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางการศึกษา
- ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

ระบบการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สองได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับศึกษาหลักสูตรปริญญา ตรีภาคปกติ อนึ่งเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อนสามภาคการศึกษาให้เทียบเท่ากับเวลาการ ศึกษาของภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

- การศึกษาใช้ระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคปกติ คือภาคที่ 1 และภาคที่ 2 และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคที่ 2 อีก 1 ภาคก็ได้
- ในภาคศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงศึกษาในแต่ละลักษณะวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ
- การศึกษาในภาคฤดูร้อนแต่ละภาคให้ศึกษาวิชาในสาขาวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในวิชาที่สอบไม่ผ่านและทางภาควิชาพร้อมจะเปิดสอน ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
- การศึกษาของภาคฤดูร้อน 3 ภาค ให้เทียบเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 1 ภาค
- การคิดหน่วยกิต วิชาที่บรรยาย (ภาคทฤษฎี) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต วิชาที่ทดลองหรือปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 หรือ 3 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แยกออกเป็น 3 หมวดดังนี้

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) จำนวน 30 หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความ รอบรู้อย่างกว้างขว้างในวิชาการด้านอื่นนอกจากวิชาชีพโดยตรง อันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีเป็นผู้มีคุณธรรมและตระหนักในคุณค่าของศิลป วัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

หมวดวิชาเฉพาะ (Professional Education) จำนวน 112 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐาน เบื้องต้นในหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในภาควิชาที่เลือกศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาคือ
1. วิชาแกน (Core Course)
- วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
- วิชาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน
2. วิชาเอก - บังคับ (Major Requirement)
3. วิชาเอก - เลือก (Major Electives)

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนบางวิชาที่สนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์จากภาควิชาหรือภาควิชาของคณะอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น 148 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering) B.Eng. (Computer Engineering)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หากสำเร็จในสาขาอื่น จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
- ผ่านการสอบคัดเลือก ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย
- เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางการศึกษา
- ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

ระบบการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สองได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับศึกษาหลักสูตรปริญญา ตรีภาคปกติ อนึ่งเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อนสามภาคการศึกษาให้เทียบเท่ากับเวลาการ ศึกษาของภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

- การศึกษาใช้ระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคปกติ คือภาคที่ 1 และภาคที่ 2 และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคที่ 2 อีก 1 ภาคก็ได้
- ในภาคศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงศึกษาในแต่ละลักษณะวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ
- การศึกษาในภาคฤดูร้อนแต่ละภาคให้ศึกษาวิชาในสาขาวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในวิชาที่สอบไม่ผ่านและทางภาควิชาพร้อมจะเปิดสอน ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
- การศึกษาของภาคฤดูร้อน 3 ภาค ให้เทียบเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 1 ภาค
- การคิดหน่วยกิต วิชาที่บรรยาย (ภาคทฤษฎี) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต วิชาที่ทดลองหรือปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 หรือ 3 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แยกออกเป็น 3 หมวดดังนี้

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) จำนวน 30 หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความ รอบรู้อย่างกว้างขว้างในวิชาการด้านอื่นนอกจากวิชาชีพโดยตรง อันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีเป็นผู้มีคุณธรรมและตระหนักในคุณค่าของศิลป วัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

หมวดวิชาเฉพาะ (Engineering Courses) จำนวน 104 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐาน เบื้องต้นในหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในภาควิชาที่เลือกศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาคือ
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน(Core Courses) 28 หน่วยกิต(สหกิจศึกษา 25 หน่วยกิต)
- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (Major Courses) 49 หน่วยกิต(สหกิจศึกษา 52 หน่วยกิต)
- กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (Major Electives) 6 หน่วยกิต (สหกิจศึกษา 12 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเลือกเสรี(Free Electives) จำนวน 6 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนบางวิชาที่สนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์จากภาควิชาหรือภาควิชาของคณะอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น 140 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
Bachelor of Engineering Program in Multimedia and Internet System Engineering

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต) วศ.บ. (วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต)
Bachelor of Engineering (Multimedia and Internet System Engineering) B.Eng. (Multimedia and Internet System Engineering)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ เทียบเท่า หรือ สายอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่น สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หากสำเร็จในสาขาอื่น จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
- ผ่านการสอบคัดเลือก ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย
- เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางการศึกษา
- ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

ระบบการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สองได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับศึกษาหลักสูตรปริญญา ตรีภาคปกติ อนึ่งเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อนสามภาคการศึกษาให้เทียบเท่ากับเวลาการ ศึกษาของภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

- การศึกษาใช้ระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคปกติ คือภาคที่ 1 และภาคที่ 2 และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคที่ 2 อีก 1 ภาคก็ได้
- ในภาคศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงศึกษาในแต่ละลักษณะวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ
- การศึกษาในภาคฤดูร้อนแต่ละภาคให้ศึกษาวิชาในสาขาวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในวิชาที่สอบไม่ผ่านและทางภาควิชาพร้อมจะเปิดสอน ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
- การศึกษาของภาคฤดูร้อน 3 ภาค ให้เทียบเท่ากับการศึกษาภาคปกติ 1 ภาค
- การคิดหน่วยกิต วิชาที่บรรยาย (ภาคทฤษฎี) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต วิชาที่ทดลองหรือปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 หรือ 3 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต แยกออกเป็น 3 หมวดดังนี้

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) จำนวน 30 หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความ รอบรู้อย่างกว้างขว้างในวิชาการด้านอื่นนอกจากวิชาชีพโดยตรง อันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีเป็นผู้มีคุณธรรมและตระหนักในคุณค่าของศิลป วัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

หมวดวิชาเฉพาะ (Professional Education) จำนวน 98 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐาน เบื้องต้นในหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในภาควิชาที่เลือกศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาคือ
1. วิชาแกน (Core Course)
- วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
- วิชาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน
2. วิชาเอก - บังคับ (Major Requirement)
3. วิชาเอก - เลือก (Major Electives)

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนบางวิชาที่สนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์จากภาควิชาหรือภาควิชาของคณะอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น 134 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม