โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 2  :  วันพุธที่ 16 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (B4-406) อาคาร B4 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ห้วข้อ : "การจัดการเรียนการสอนสำหรับวิชา Fundamental Laboratory for Computer Engineering CE111"

วิทยากร : อาจารย์เกรียงไกร ทัศนวิภาส อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 1  :  วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรไฟฟ้า (B4-304) อาคาร B4 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ห้วข้อ : "การจัดการเรียนการสอนโดยให้ความสำคัฐแก่ผู้เรียน กรณีศึกษาวิชา แคลคูลัส 1"

วิทยากร : ผศ.ดร.สุพจน์ สุขโพณารมณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมมัตติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต