แนะนำศิษย์เก่า
ชื่อ - สกุล


ตำแหน่งปัจจุบัน

ที่ทำงาน

 

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

ประวัติการศึกษา

 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร - การประชุม วิชาการระดับประเทศ

นาย ปียพงศ์ เปรมวรานนท์
Piyapong Premvaranon

วิศวกร 3

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธินตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

0-2564-6500 ต่อ 4355

0-2564-6370

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

B.Eng (Electronics Engineering) พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
M.Eng (Mechanical Engineering) พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัย Southern Califonia

Electrical System, Electronics and Motor Drives

Premvaranon, P., Srisawas, F. and Teeralarpsuwan, A., “Application of Ray Tracing Method in Illumination Design”The 3rd International Conference on Asian Simulation and Modeling 2009, Miracle Grand, Bangkok, Thailand, January 22-23,2009

Premvaranon, P., Srisawas, F., Pratumwal, Y., and Teeralarpsuwan A., "The Effect of Velocity on the Vibration of Motorcycle Mirror", International Annual Symposium on Computational Science and Engineering 2009, Bangkok, Thailand.

Premvaranon, P., Srisawas, F., Pratumwal, Y., and Teeralarpsuwan A., “The Velocity Effect on the Vibration Performance of Foldable Motorcycle Mirror”, The 5th International Conference on Automotive Engineering 2009, BITEC, Bangkok, Thailand.

Premvaranon, P., Pratumwal, Y., and Srisawas F., “ CAE Application in a Tractor Forward Lighting”, The 11th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering, Phuket, Thailand, March 28-30, 2006.

Premvaranon, P., Sucharitpwatkul, S. and Pratumwal, Y., “CAE Application in Automotive Lighting”, The 19th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, Phuket, Thailand, October 19-21, 2005.

Limtrakarn, W., Reepolmaha, S., and Premvaranon, P., “Beam Pattern in Lens System of Eye using Ray Tracing Technique”, The 4th National Meeting on Biomedical Engineering, Rama Gardens Hotel, August 25-26, 2005.

Premvaranon, P., Soepram, V., Intarakumthornchai, T., Sucharitpwatskul, S., Limtrakarn, W. and Dechaumphai, P., “Case Study on Hopper Silo Design Using FEM”, The 8th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering, Nakorn Ratchasima, July 21-23, 2004.

Premvaranon, P., Soepram, V., Intarakumthornchai, T., Sucharitpwatskul, S., Limtrakarn, W. and Dechaumphai, P., “Case Study on Silo Structural Analysis”, The Third Thailand Materials Science and Technology Conference, Bangkok, August 10-11,2004.(Poster)