Electrical Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า [Electrical Engineering]

นักศึกษาที่สนใจทางวิศวกรรมไฟฟ้าจะได้เรียนวิชาเฉพาะถึงการผลิตและการส่ง ไฟฟ้าแรงสูงการออกแบบและการควบคุมระบบไฟฟ้าโรงงาน ในสำนักงานและอาคารที่อยู่อาศัยมีทักษะและความสามารถในสาขาวิชาชีพอย่าง สมบูรณ์เหมาะสมกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีปัจจุบัน

โอกาสในการประกอบอาชีพ

บัณฑิตของสาขา วิศวกรรมไฟฟ้าสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ
วิศวกรไฟฟ้า [Electrical Engineer]
วิศวกรบริการ [Services Engineer]
วิศวกรวิจัยและพัฒนา [R&D Engineer]
วิศวกรทดสอบ [Test Engineer]
วิศวกรขาย [Sales Engineer]
วิศวกรออกแบบ [Design Engineer]
วิศวกรโครงการ [Project Engineer]
วิศวกรควบคุมการผลิต [Process Engineer] และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง