Electronics and Telecommunications Engineering

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ [Electronics and Telecommunications Engineering]

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สองได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ อนึ่งเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อนสามภาคการศึกษาให้เทียบเท่ากับเวลาการ ศึกษาของภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษา

โอกาสในการประกอบอาชีพ

บัณฑิตของสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ [Electronics Engineer]
วิศวกรบริการ [Services Engineer]
วิศวกรวิจัยและพัฒนา [R&D Engineer]
วิศวกรทดสอบ [Test Engineer]
วิศวกรขาย [Sales Engineer]
วิศวกรออกแบบ [Design Engineer]
วิศวกรโครงการ [Project Engineer]
วิศวกรควบคุมการผลิต [Process Engineer]
และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง