โครงงานวิศวกรรมศาสตร์

1

หาหัวข้อโครงงานที่สนใจ

ทำการศึกษา และค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อโครงงานที่สนใจ เพื่อทำการเลือกมาเป็น หัวข้อในการทำโครงงานวิศวกรรม โดยโครงงานที่เลือกควรแสดงถึงการนำความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้งาน (แบบฟอร์มแสดงความจำนงเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรม)

2

ติดต่ออาจารย์เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor)

ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) ที่มีความชำนาญในหัวข้อโครงงานวิศวกรรที่ตนเอง ได้เลือก โดยการเข้าไปพูดคุย และขอความกรุณาอาจารย์ ให้มาเป็นที่ปรึกษาในโครงงาน วิศวกรรม

3

ส่งใบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (ก.1)

เข้ารับใบ ก.1 จากเจ้าหน้าที่ประจำแผนก เพื่อทำการเขียนเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่ตนเอง ได้เลือก พร้อมทั้งแนบทรานสคริป (สามารถขอได้จากแผนกทะเบียนนักศึกษา) ส่งที่เจ้าหน้า ที่ประจำแผนก (ตัวอย่าง Proposal)

4

เริ่มทำโครงงานวิศวกรรม 1

เริ่มดำเนินการทำโครงงานวิศวกรรม 1 พร้อมทั้งขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) ตลอดระยะเวลาทำโครงงานวิศวกรรม 1 เพื่อให้โครงงานแล้วเสร็จตามกำหนด

5

สอบความคืบหน้าโครงงานวิศวกรรม 1

5.1 ดาวน์โหลด Template เล่มโครงงานวิศวกรรม 1
5.2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจความถูกต้องของเล่มโครงงาน
5.3 ส่งเล่ม จำนวน 3 ชุด ที่เจ้าหน้าที่ประจำแผนก
5.4 เตรียมสไลด์สำหรับการนำเสนอในวันสอนโครงงาน

6

เริ่มทำโครงงานวิศวกรรม 2

เริ่มดำเนินการทำโครงงานวิศวกรรม 2 พร้อมทั้งขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) ตลอดระยะเวลาการทำโครงงานวิศวกรรม 2 เพื่อให้โครงงานแล้วเสร็จตาม กำหนด

7

สอบโครงงานวิศวกรรม 2 (สอบจบ)

7.1 ดาวน์โหลด Template เล่มปริญญานิพนธ์
7.2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจความถูกต้องของเล่มปริญญานิพนธ์
7.3 ส่งเล่น จำนวน 3 ชุด(ยังไม่ต้องเข้าปากดำ)
7.4 เตรียมสไลด์สำหรับการนำเสนอในวันสอบโครงงาน
7.5 ส่งเล่มปริญญานิพนธ์ + ซีดีผลงานท่ได้ัจัดทำขึ้น (รายละเอียดของข้อมูลใน CD)